Pagina's Webshop

Algemene Voorwaarden Lisap


1. Algemeen

 

1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van levering van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere levering van goederen en/of diensten door Lisap Nederland, verder te noemen Lisap, alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals offertes, orderbevestigingen en leverantie.
2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Lisap zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarde om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.


2. Offertes en orders


1. alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, behoudens voor zover door Lisap anders vermeld.
2. De termijn van de offertes bedraagt 6 weken vanaf de dag waarop de offerte is gedateerd, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders vermeldt.
3. Offertes betreffende speciale verkoopacties blijven van kracht tot de in de offerte aangegeven datum.


3. Prijzen


1. De door Lisap opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W.
2. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, voor zover deze niet door Lisap kunnen worden beïnvloed, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Lisap gerechtigd de overeengekomen prijs dienoverovernkomstig te wijzigen. Koper is in dat geval gerechtigd binnen 14 dagen de overeenkomst te ontbinden.


4. Levertijd


1. Tenzij schriftelijk een andere leveringstermijn is overeengekomen, wordt uw bestelling zo spoedig mogelijk verzonden.
2. Een geringe overschrijding van de leveringstermijn rechtvaardigt geen ontbinding en/of recht op schadevergoeding.5. Levering


1. Lisap heeft aan haar leveringsplicht voldaan, wanneer zij op de overeengekomen plaats en tijd koper in de gelegenheid heeft gesteld om het gekochte in ontvangst te nemen.
2. Vanaf het moment van levering, daarop begrepen het in artikel 6 lid 2 aangegeven tijdstip, is het geleverde voor rekening en risico van de koper.
3. De kosten van levering zijn voor rekening van Lisap, tenzij anders overeengekomen.


6. Afname


1. Koper is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door koper, behoudt Lisap zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten door te berekenen.
2. Afname wordt geacht geweigerd te zijn indien de bestelde producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van de levering.

 

7. Eigendomsvoorbehoud


Alle door Lisap aan koper geleverde producten blijven eigendom van lisap tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen op koper uit hoofde van krachtens deze algemene voorwaarden geleverde producten met inbegrip van rente en kosten.


8. Reclame


1. Klachten worden alleen in behandeling genomen indien zij met inachtneming van het in dit artikel bepaalde schriftelijk zijn ingediend en zijn voorts slechts mogelijk met betrekking tot producten die zich nog bevinden in staat waarin zij zijn geleverd;bij gebreke daarvan is Lisap niet aansprakelijk.
2. Koper is verplicht de producten onmiddellijk na levering te controleren en te keuren.
3. Klachten ten aanzien van geleverde hoeveelheden en maten dienen bij Lisap schriftelijk te worden aangemeld binnen 48 uur na levering, bij gebreke waarvan de gegevens ter zake vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten, als juist gelden.
4. Andere klachten dienen in geval van zichtbare afwijkingen/gebreken binnen 8 dagen na levering en in geval van niet zichtbare afwijkingen/gebreken binnen 8 dagen nadat de afwijking geconstateerd kon zijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering schriftelijk bij Lisap te zijn ingediend.


9. Productaansprakelijkheid


Lisap sluit, met uitzondering van schade door dood of letsel, iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van normaal gebruik van het product tenzij de schade veroorzaakt is door een gebrek aan het product


10. Doorverkoop


1. Voor de producten waarvoor een publieksprijs is vastgesteld geldt dat deze slechts mogen worden aangeboden, verkocht en geleverd aan consumenten en slechts voor zover deze de producten voor eigen gebruik kopen.
2. De in het 1ste lid van dit artikel bedoelde producten mogen uitsluitend in originele verpakking in voorraad worden gehouden, aangeboden, verkocht en/of geleverd.
3. Reeds indien de koper de schijn wekt in strijd met een van de hiervoor genoemde verboden te handelen, wordt dat als een overtreding aangemerkt.


11. Merkenrecht


1. Het is koper verboden om aan Lisap toebehorende merken en/of van enigerlei merk voorziene verpakkingen voor eigen handelsdoeleinden of die van derden, in het bijzonder voor wederverpakking, te gebruiken of doen gebruiken.
2. In afwijking van het voorgaande lid mag koper, mits Lisap daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven, de handelsnaam en de merken van Lisap gebruiken ter bevordering van de verkoop en omzet.
3.Indien koper handelt in strijd met de in de voorgaande leden van dit artikel voorgeschreven bepalingen, verbeurt koper naar keuze van Lisap een boete van €100,- voor elk product (flacon, tube,etc.) ten aanzien waarvan overtreding geconstateerd is, dan wel €1.000,- voor elke dag dat de inbreuk geschiedt of voortduurt, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is.
4. Het in voorgaande lid bepaalde laat onverlet het recht van Lisap om schadevergoeding van koper te vorderen.


12. Betaling


1. Facturen dienen uiterlijk op de 8ste dag na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien koper op de 8ste dag na de factuurdatum niet heeft betaald, heeft Lisap, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is en onverminderd haar verdere rechten, recht op een vertragingsrent gelijk aan de wettelijke rente met termijnafrondingen van 1 maand.
3. Bij betaling per bank of Postbank geldt als datum van betaling de dag waarop het door koper verschuldigde bedrag op de rekening van Lisap is bijgeschreven.
4. Lisap is ten alle tijden gerechtigd alvorens (verder) te presteren, van koper zekerheid te verlangen voor tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.


13. Incasso


Alle kosten die door Lisap worden gemaakt in het geval van niet tijdige of niet behoorlijke nakoming, komen geheel
ten laste van koper. De door Lisap te maken buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het totale door
koper aan Lisap verschuldigde bedrag tot een maximumbedrag van €5.000,- en met een minimumbedrag van €150,- zonder dat Lisap ter zake van deze minimumkosten bewijs hoeft te voeren.


14. Slotbepalingen


1. Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond.